Mon - Thurs 11:30am - 1am
Friday 11:30am - 2am
Sat 11am - 2am   |   Sun 11am - 1am
Bar: Sun - Tue 12am  |  Wed - Sat 1am

Fri & Sat - Full dinner menu 
served 'til 11pm | Pizza served 'til 12am

 © Louie Bossi 2021  |  Big Time Restaurant Group  |  Powered by Think.Shop | Accessibility